СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

Ръководство на СУ "Христо Ботев" гр.Сунгурларе

Директор: Николай Русевrusev

 Образователна степен: Магистър

Специалност: Химия, физика, информатика и информационни технологии

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

o Удостоверение за „Етикет и протокол PR – кампания";

o Удостоверение за завършен курс „Системата на делегираните бюджети в образованието" ;

o Удостоверение за професионална квалификация „Учител ИТ 5-8 клас";

o Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни умения за Учители по биология и ЗО и химия и ООС";

o Сертификат за успешно завършено обучение „Умения за писане и управление на проекти" І част;

o Сертификат за обучение по „Управление на училището ІІ модул" 2 бр.

o Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;

o Удостоверение за професионална квалификация – компютърна грамотност;

o Удостоверение за завършен курс за провеждане на периодично обучение и инструктаж на обучение ЗБУТ;

o Сертификат за обучение по „Управление на училището" модули: „Бюджет", „Проекти" и „Психология на управлението";

o Удостоверение за завършено обучение „Маркетинг, реклама и РR на успешното училище";

o Удостоверение за завършено обучение „Ефективно провеждане на работни срещи и съвещания";

o Сертификат за обучение по „Делегирани бюджети"

o Курс, организиран от Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище", „Управление на дисциплината в клас" и „Управление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност" – сертификат;

o Обучение „Подходи и методи за работа в мултикултурна среда" по проект „Толерантни в разнообразието" към ЦОИДУЕМ;

o Обучение „Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда" –сдружение „Равновесие", гр. Бургас

o Обучение „Организационна култура в екип" – Сертификат издаден съвместно с Международната академия BZM-Берлин и ММ Груп-София

o Курс на тема „Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците"

o Обучение „ЗПУО и реформата на образователната система през призмата на образователната институция. ДОС." – 1 кредит

o Обучение „Научно-методически аспекти на организацията на училището и процеса на обучение" – 0,5 кредит

o Обучение „Управление на качеството и инспектиране в системата на училищното образование" – 1 кредит

o Курс „Обучение на директори за ефективна работа с млади учители" – 1 кредит

o Курс „Професионално образование и обучение. Професионално ориентиране." – 1 кредит

o „Познаване и прилагане на ISO 9001:2015 като иновативен модел за управление и организационно развитие" – 1 кредит

o „Разрешаване на проблеми и конфликти чрез училищна медиация" – 1 кредит

o „Приобщаващо образование" – 1 кредит

o „Формиране на умения за стратегическо планиране и ефективно управление на човешките ресурси в образователната институция" – 1 кредит

o „Психология на влиянието: Как да влияем на поведението на учениците?" – 1 кредит

o „Трудово-правни отношения в образованието" – 1 кредит

o „Работа с родители" – 1 кредит

o „Агресия – причини и фактори. Работа с агресивни деца." – 1 кредит

o „Съвременни техники и технологии за оценяване напредъка на ученика" – 1 кредит

o „Самооценяване чрез електронно портфолио" – 1 кредит

o „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието" – 1 кредит

o Осмо международно лятно училище по управление на конфликти , Курс „Училищна медиация" – 4 кредита

o „Контролът – основна управленско-регулативна функция на образованието" – 1 кредит

o „Компютърно моделиране за ІІІ клас" – 1 кредит

o „Социалните умения в педагогическата практика и тяхното приложение при взаимодействието с ученици и родители" – 1 кредит

o „Емоционална интелигентност. Стрес. Техники за преодоляване на професионалния стрес" – 1 кредит

o „Интерактивни методи на преподаване" – 1 кредит

o „Гражданско образование – парадигми и възможни решения" – 1 кредит

o „Атестирането – инструмент за повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти и подобряване на качеството на образованието" - – 1 кредит

o „Взаимодействие и механизми между социалната и образователна системи, във връзка с превенция за отпадане от училище" - – 1 кредит

o „Миниакадемия за модерно лидерство в образователната институция" – 1 кредит

o „Училища на бъдещето – кибербезопасност на деца и ученици" – 1 кредит

o „Формиране и развитие на общност в училище" – 1 кредит

o „Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца. Агресия, насилие, тормоз. Конфликти и тяхното разрешаване." – 1 кредит

o „Диагностичната дейност на учителя" - 3 кредита

o „Религия в образователна институция" – 1 кредит

o „Оценяване на резултатите от обучението на учениците" – 1 кредит

o „Здравословни и безопасни условия на труд в образованието" – 1 кредит

o „Тероризмът – заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата." – 1 кредит

o „Киберхигиена и киберсигурност в IT пространството." – 1 кредит

o „Планиране, организация и документиране на процесите в училище" – 1 кредит

o „Развитие на комуникативно-речевите умения на ученици-билингви – предпоставка за по-добра училищна успеваемост" – 1 кредит

o „Контролна дейност на директора" – 1 кредит

o „Обучение по дигитални умения и ИКТ" – 1 кредит

o „Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда" – 1 кредит

o „Компетентност на директора по издаване на вътрешни актове в образователната институция" – 1 кредит

o „Училище онлайн. Работа с електронни документи. Защита от кибератаки." – 1 кредит

o „Планиране и оценка на риска в условията на COVID-19"

o „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код" – 3 кредита

o „EduTech супер уикенд на тема: Microsoft за образованието"

o „Методика на обучението по БДП – планиране, организация и контрол на обучението по БДП" – 1 кредит

o „EduTech супер уикенд на тема: Модел на цялостна образователна трансформация на учебното заведение. Образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда"

ПКС: ІІІ

Награди:

o Награда "Неофит Рилски" от МОН

o Вимпел на РИО Бургас

o Плакет от Община Сунгурларе

o Благодарствен адрес от РУО Бургас

Контакти:

Служебен телефон: 0888867989

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Заместник директор по учебната част

Име: Име: Даниела Петрова КрумоваNedelcheva

Образователна степан: висше-магистър
Специалност: Английска филология – езиково обслужване на туризма и бизнеса,
Образователна степан: висше-магистър
Счетоводство и контрол
Контакти: Служебен телефон: 0879209385
Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):
Курсове и Сертификати
"Безопасност и здраве при работа на ръководния състав, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа"
"Здравословни и безопасни условия на труд"
"Методика за обучение на деца и ученици по Безопасност на движението по пътищата"
"Колаборативното обучение - педагогическа стратегия за повишаване качеството на образователния процес"
"Възпитание в човешки ценности"
"Глобално образование за глобално гражданство"
"Активно учене - интеграция на знания и емоции в образователния процес" "Първа долекарска помощ - Основен курс"
"Как да работим с родителите - стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството"
"Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда" "Прилагане на дизайн мислене в проектно базирано обучение за намиране на иновативни решения"
"Актуална методика и прагматика за представяне на учебно съдържание с помощта на облачни услуги за педагогически специалисти по английски език" Национална конференция за иновативно обучение и добри практики в образованието "Училище за бъдеще 6.0"e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Служебен телефон: 0879209385


 

Заместник директор по учебната част

Име:Росица Танева Георгиеваrusev

Образователна степан: Висше магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

Образование и обучение

o Обучение на педагогическите специалисти /помощник-директори/ за формиране на базови управленски компетентности;

o Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците;

o Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда. Работа с деца билингви;

o Технология на създаване на училищно и учителско портфолио;

o Превенция на насилието в училище. Управление на дисциплината в клас;

o Превенция на отпадането от училище. Взаимодействието: семейство - училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес;

o Умения за писане и управление на проекти;

o Здравословни и безопасни условия на труд;

o Основни предмети/застъпени професионални умения Периодичен инструктаж, спазване на ЗБУТ, работа в комисии;

o Работа с компютри и ИТ за I-IV клас;

o Базови и специфични компютърни умения на учители в начален курс;

o Професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата.

ПКС: ІІ

Контакти:

Служебен телефон: 0884503425

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Заместник директор АСД:
Име:инж. Жеко Славов Славовrusev

Образователна степен: Магистър

Специалност:офицер от РТВ – военен инженер по РЛС

Гражданска специалност :радио и телевизионна техника

Квалификация : Радиоинженер

Специалност: Счетоводство и контрол

Образователна степен: Магистър

Професионална квалификация : Магистър по Икономика

Следдипломна квалификация – Учител по Математика и информатика

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ 2018год;

Сертификат за завършен курс на обучение по Теле комуникация системи

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Самооценяването чрез електронно портфолио"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Гражданско образование – парадигми и възможни решения"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: "Интерактивни методи на преподаване"

Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ 2019 год.

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: "Емоционалната интелигентност и работа с родители, ключът към трудните деца, агресия, насилие, тормоз, конфликти и тяхното решаване"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователната институция"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: ЗБУТ

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Приобщаващо образование"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Самооценяване при управление на качеството в системата на училищното образование"

Контакти:

Служебен телефон: 0877879996

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предстоящи събития

Последни новини

Достойно предст...

28 Април 2023

Призови места заеха: Първа възрастова група – 2 място - Александра Александрова Кабакова от 2 а клас, ръководител - Райна Банова. Втора въ...

Отново първенци...

28 Април 2023

Отново първенци! Отборът на СУ "Христо Ботев", гр. Сунгурларе с ръководител Красимир Динчев, завоюва първото място на Областния к...

Нова учебна год...

15 Септември 2021

Вълнение и радост са спътниците при посрещането на всяка нова учебна година. Първокласниците, петокласниците и осмокласниците тържествено от...

Завършилите пре...

17 Август 2021

Завършилите през 2020-2021 година средното си образование сами внасят здравните си осигуровки за своя сметка до започване на работа или обуч...

Финансова подкр...

06 Август 2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства; чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат ...


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.