СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

Ръководство на СУ "Христо Ботев" гр.Сунгурларе

Директор: Николай Русевrusev

 Образователна степен: Магистър

Специалност: Химия, физика, информатика и информационни технологии

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

o Удостоверение за „Етикет и протокол PR – кампания";

o Удостоверение за завършен курс „Системата на делегираните бюджети в образованието" ;

o Удостоверение за професионална квалификация „Учител ИТ 5-8 клас";

o Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни умения за Учители по биология и ЗО и химия и ООС";

o Сертификат за успешно завършено обучение „Умения за писане и управление на проекти" І част;

o Сертификат за обучение по „Управление на училището ІІ модул" 2 бр.

o Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;

o Удостоверение за професионална квалификация – компютърна грамотност;

o Удостоверение за завършен курс за провеждане на периодично обучение и инструктаж на обучение ЗБУТ;

o Сертификат за обучение по „Управление на училището" модули: „Бюджет", „Проекти" и „Психология на управлението";

o Удостоверение за завършено обучение „Маркетинг, реклама и РR на успешното училище";

o Удостоверение за завършено обучение „Ефективно провеждане на работни срещи и съвещания";

o Сертификат за обучение по „Делегирани бюджети"

o Курс, организиран от Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище", „Управление на дисциплината в клас" и „Управление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност" – сертификат;

o Обучение „Подходи и методи за работа в мултикултурна среда" по проект „Толерантни в разнообразието" към ЦОИДУЕМ;

o Обучение „Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда" –сдружение „Равновесие", гр. Бургас

o Обучение „Организационна култура в екип" – Сертификат издаден съвместно с Международната академия BZM-Берлин и ММ Груп-София

o Курс на тема „Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците"

o Обучение „ЗПУО и реформата на образователната система през призмата на образователната институция. ДОС." – 1 кредит

o Обучение „Научно-методически аспекти на организацията на училището и процеса на обучение" – 0,5 кредит

o Обучение „Управление на качеството и инспектиране в системата на училищното образование" – 1 кредит

o Курс „Обучение на директори за ефективна работа с млади учители" – 1 кредит

o Курс „Професионално образование и обучение. Професионално ориентиране." – 1 кредит

o „Познаване и прилагане на ISO 9001:2015 като иновативен модел за управление и организационно развитие" – 1 кредит

o „Разрешаване на проблеми и конфликти чрез училищна медиация" – 1 кредит

o „Приобщаващо образование" – 1 кредит

o „Формиране на умения за стратегическо планиране и ефективно управление на човешките ресурси в образователната институция" – 1 кредит

o „Психология на влиянието: Как да влияем на поведението на учениците?" – 1 кредит

o „Трудово-правни отношения в образованието" – 1 кредит

o „Работа с родители" – 1 кредит

o „Агресия – причини и фактори. Работа с агресивни деца." – 1 кредит

o „Съвременни техники и технологии за оценяване напредъка на ученика" – 1 кредит

o „Самооценяване чрез електронно портфолио" – 1 кредит

o „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието" – 1 кредит

o Осмо международно лятно училище по управление на конфликти , Курс „Училищна медиация" – 4 кредита

o „Контролът – основна управленско-регулативна функция на образованието" – 1 кредит

o „Компютърно моделиране за ІІІ клас" – 1 кредит

o „Социалните умения в педагогическата практика и тяхното приложение при взаимодействието с ученици и родители" – 1 кредит

o „Емоционална интелигентност. Стрес. Техники за преодоляване на професионалния стрес" – 1 кредит

o „Интерактивни методи на преподаване" – 1 кредит

o „Гражданско образование – парадигми и възможни решения" – 1 кредит

o „Атестирането – инструмент за повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти и подобряване на качеството на образованието" - – 1 кредит

o „Взаимодействие и механизми между социалната и образователна системи, във връзка с превенция за отпадане от училище" - – 1 кредит

o „Миниакадемия за модерно лидерство в образователната институция" – 1 кредит

o „Училища на бъдещето – кибербезопасност на деца и ученици" – 1 кредит

o „Формиране и развитие на общност в училище" – 1 кредит

o „Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца. Агресия, насилие, тормоз. Конфликти и тяхното разрешаване." – 1 кредит

o „Диагностичната дейност на учителя" - 3 кредита

o „Религия в образователна институция" – 1 кредит

o „Оценяване на резултатите от обучението на учениците" – 1 кредит

o „Здравословни и безопасни условия на труд в образованието" – 1 кредит

o „Тероризмът – заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата." – 1 кредит

o „Киберхигиена и киберсигурност в IT пространството." – 1 кредит

o „Планиране, организация и документиране на процесите в училище" – 1 кредит

o „Развитие на комуникативно-речевите умения на ученици-билингви – предпоставка за по-добра училищна успеваемост" – 1 кредит

o „Контролна дейност на директора" – 1 кредит

o „Обучение по дигитални умения и ИКТ" – 1 кредит

o „Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда" – 1 кредит

o „Компетентност на директора по издаване на вътрешни актове в образователната институция" – 1 кредит

o „Училище онлайн. Работа с електронни документи. Защита от кибератаки." – 1 кредит

o „Планиране и оценка на риска в условията на COVID-19"

o „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код" – 3 кредита

o „EduTech супер уикенд на тема: Microsoft за образованието"

o „Методика на обучението по БДП – планиране, организация и контрол на обучението по БДП" – 1 кредит

o „EduTech супер уикенд на тема: Модел на цялостна образователна трансформация на учебното заведение. Образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда"

ПКС: ІІІ

Награди:

o Награда "Неофит Рилски" от МОН

o Вимпел на РИО Бургас

o Плакет от Община Сунгурларе

o Благодарствен адрес от РУО Бургас

Контакти:

Служебен телефон: 0888867989

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Заместник директор по учебната част

Име: Име: Даниела Петрова КрумоваNedelcheva

Образователна степан: висше-магистър
Специалност: Английска филология – езиково обслужване на туризма и бизнеса,
Образователна степан: висше-магистър
Счетоводство и контрол
Контакти: Служебен телефон: 0879209385
Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):
Курсове и Сертификати
"Безопасност и здраве при работа на ръководния състав, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа"
"Здравословни и безопасни условия на труд"
"Методика за обучение на деца и ученици по Безопасност на движението по пътищата"
"Колаборативното обучение - педагогическа стратегия за повишаване качеството на образователния процес"
"Възпитание в човешки ценности"
"Глобално образование за глобално гражданство"
"Активно учене - интеграция на знания и емоции в образователния процес" "Първа долекарска помощ - Основен курс"
"Как да работим с родителите - стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството"
"Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда" "Прилагане на дизайн мислене в проектно базирано обучение за намиране на иновативни решения"
"Актуална методика и прагматика за представяне на учебно съдържание с помощта на облачни услуги за педагогически специалисти по английски език" Национална конференция за иновативно обучение и добри практики в образованието "Училище за бъдеще 6.0"e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Служебен телефон: 0879209385


 

Заместник директор по учебната част

Име:Росица Танева Георгиеваrusev

Образователна степан: Висше магистър

Специалност: Начална училищна педагогика

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

Образование и обучение

o Обучение на педагогическите специалисти /помощник-директори/ за формиране на базови управленски компетентности;

o Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците;

o Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда. Работа с деца билингви;

o Технология на създаване на училищно и учителско портфолио;

o Превенция на насилието в училище. Управление на дисциплината в клас;

o Превенция на отпадането от училище. Взаимодействието: семейство - училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес;

o Умения за писане и управление на проекти;

o Здравословни и безопасни условия на труд;

o Основни предмети/застъпени професионални умения Периодичен инструктаж, спазване на ЗБУТ, работа в комисии;

o Работа с компютри и ИТ за I-IV клас;

o Базови и специфични компютърни умения на учители в начален курс;

o Професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата.

ПКС: ІІ

Контакти:

Служебен телефон: 0884503425

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Заместник директор АСД:
Име:инж. Жеко Славов Славовrusev

Образователна степен: Магистър

Специалност:офицер от РТВ – военен инженер по РЛС

Гражданска специалност :радио и телевизионна техника

Квалификация : Радиоинженер

Специалност: Счетоводство и контрол

Образователна степен: Магистър

Професионална квалификация : Магистър по Икономика

Следдипломна квалификация – Учител по Математика и информатика

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ 2018год;

Сертификат за завършен курс на обучение по Теле комуникация системи

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Самооценяването чрез електронно портфолио"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Гражданско образование – парадигми и възможни решения"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: "Интерактивни методи на преподаване"

Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ 2019 год.

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: "Емоционалната интелигентност и работа с родители, ключът към трудните деца, агресия, насилие, тормоз, конфликти и тяхното решаване"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователната институция"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: ЗБУТ

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Приобщаващо образование"

Удостоверение за завършен курс на обучение на тема: „Самооценяване при управление на качеството в системата на училищното образование"

Контакти:

Служебен телефон: 0877879996

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предстоящи събития

Последни новини

Проведено Нацио...

29 Април 2024

На 27.04.2024 г. се състоя Областният кръг от Националното състезание по БДП за 2024 година, на който СУ "Христо Ботев" - гр. Сунг...

Достойно предст...

28 Април 2023

Призови места заеха: Първа възрастова група – 2 място - Александра Александрова Кабакова от 2 а клас, ръководител - Райна Банова. Втора въ...

Отново първенци...

28 Април 2023

Отново първенци! Отборът на СУ "Христо Ботев", гр. Сунгурларе с ръководител Красимир Динчев, завоюва първото място на Областния к...

Нова учебна год...

15 Септември 2021

Вълнение и радост са спътниците при посрещането на всяка нова учебна година. Първокласниците, петокласниците и осмокласниците тържествено от...

Завършилите пре...

17 Август 2021

Завършилите през 2020-2021 година средното си образование сами внасят здравните си осигуровки за своя сметка до започване на работа или обуч...


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.