СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ В РАЗНООБРАЗИЕТО“

 


В периода 15.10.2012г. – 15.04.2013г. в СОУ „Христо Ботев“ гр.Сунгурларее се реализира проект „Толерантни в разнообразието“ към ЦОИДУЕМ.
Обща цел на проекта бе създаване на атмосфера на толерантност, уважение и недискриминация между ученици, родители и учители чрез дейности за опознаване, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от различните етноси.
Специфични цели на проекта:
1.Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимноопознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимоуважение, толерантност и разбирателство.
2.Повишаване на качеството на обучение на учениците от СОУ „Христо Ботев” чрез мултикултурна интеграция и стимулиране на личностното развитие.
3.Привличане на родителите на учениците от СОУ „Христо Ботев” като активни участници в социо-културното мултиетническо общуване в учебното заведение и извън него.
4.Повишаване квалификацията  на учителите от СОУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе за повишаване на интеркултурната им компетентност за работа в мултиетническа и мултикултурна среда.

Сформиран бе екип за управление на проекта - Николай Русев – ръководител на проекта, Семра Куриева – координатор на проекта, Йорданка Стайкова – технически асистент и Янка Русчева – счетоводител, всеки от тях с ясно разписани задължения и пряко отговорни за изпълнението на проекта.
По проекта бяха предвидени и успешно реализирани следните дейности:

•    Организация на  обучителен семинар за повишаване на интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа среда.
Проведоха  се  два двудневни  изнесени семинара
Първият семинар беше на тема “Подходи и методи за работа в мултикултурна среда” бе проведен от доц.д-р Ицка Дерижан.
За провеждането на второто обучение бе сключен договор със сдружение „Равновесие“ за провеждане на обучение на тема “Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда”. Обучението беше  проведено от психолог – Росица Янева.
•    Сформиране на група от ученици и родители „На училище с мама и татко”.
Основната цел на дейността беше да се създаде  ангажираност и съпричастност на родителя към учебно-възпитателния процес, изграждане на навици за контрол върху поведението и подготовката на ученика в рискова среда.
Да се повиши нивото на владеене на българския език и постигане на минимални образователни стандарти чрез нетрадиционни и интерактивни методи на работа.
Беше  сформирана една група от ученици от първи клас с техни родители и настойници. Ядрото на групата се състоеше основно от ученици от 1 клас застрашени от отпадане или отпаднали през миналата учебна година и такива с проблеми с дисциплината в училище. Родителите бяха ангажирани при изпълнението на дейността,  с цел повишаване на отговорността им и преодоляване на негативната нагласа към учебния процес.  
Беше  организиран  открит урок на тема: „Аз преподавам на мама и татко“.
С цел опознаване на различни страни от националното богатство – културни, природни и исторически се организира и проведе  екскурзия с учебна цел съвместно с родителите до Медвен, Жеравна и Котел.

•    Създаване  на клубове по интереси:
Сформирани бяха  следните клубове по интереси:
 „Етноклуб”- 3 групи от ІІ-ІV клас , V-VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас с по 15 ученика
Клуб „Творческа работилница”- 1 група от ІХ – ХІІ клас с 15 ученика
Клуб „Танцуващи сърца”- 1 група от V – VІІІ клас с 15 ученика
Между сформираните клубове по интереси имаше вътрешна взаимовръзка, единство и приемственост помежду им, както и на провежданите от тях дейности и инициативи. Всеки от клубовете  организира открит урок за родители с включени интеркултурни елементи, разкриващи културата и богатството на различните етноси. Учениците от клубовете  пресъздадоха обичаите – Коледуване, Банго Васили, Гергьовден и  Рамазан байрам.
С цел опознаване на различни страни от националното богатство – културни, природни и исторически за членовете на клубовете се организира и проведе  екскурзия с учебна цел съвместно с родители.
- „Етноклуб” – В клубовете учениците се  запознаха с традициите и обичаите на различните етноси, заучиха и възпроизвеждоха  традиционни  песни, посетиха обекти, свързани с бита и традициите на различните етноси. Членовете на клуба  изработиха кукли, облечени в автентични носии на различните етноси.
Организирана бе Коледна изложба под надслов „Приготвихме заедно с баба“ .
Учениците обогатиха представите си за празниците, народните традиции и обичаи на етническите групи.За членовете на клуба бе  организирана една еднодневна екскурзия до Котел, Жеравна и Медвен и една еднодневна до Златарица и Етъра.
Клуб „Творческа работилница ” – членовете на клуба бяха отговорни за подготовката на празниците и пресъздаването на обичаите.  За тази цел се откри„Бюро за идеи”, където се събираха  и споделяха идеи за провеждане на мероприятията по проекта.
Клубът създаде училищен Лексикон на приятелството. Членовете на клуба обобщихасъбраните материалите от членовете на Етноклубовете и изработиха Етно календар.
Дейностите  по проекта бяха филмирани, направен  беше фотоалбум с дейностите на всички клубове и презентирани в края на проекта пред обществеността. За членовете на клуба също беше организирана екскурзия до Медвен, Жеравна и Котел.
Клуб „Танцуващи сърца”- членовете на клуба  заучиха  фолклорни песни и танци на различните етноси. Те взеха участие при пресъздаване на обичаите – Коледуване, Банго Васили, Гергьовден и  Рамазан байрам. Включиха се с танци и в другите планирани мероприятия по проекта. В края на проекта клубът организира конкурс „Етносцена”.
Със средстава по проекта бяха закупени много помагала  материали за учениците, образователни игри,костюми и шапки на приказни герои, ромски костюми, родопски носии, турски костюми, костюм на дядо Коледа и много др.
•    „Заедно в Деня на толерантността”
Основната цел на тази дейност бе да се  даде възможност на учениците от различните етнически групи  да изразят себе си, своето мнение и разбиране към различните, да призоват всички към създаването на един по-добър свят и по-добро междуетносно сътрудничество.
В Деня на толерантността беше организиран концерт под наслов „Пеем и танцуваме заедно“ в който ще се включиха членовете на отделните клубове и много други ученици от СОУ „Христо Ботев“.
Организиран бе конкурс за най-добра рисунка на асфалт под наслов „Различието не ни пречи да живеем, да учим и да играем заедно“ и конкурс „Най-добра етномода“. Всички участници получиха грамоти за участие, а за най-добре представилите се имаше  награди.
В Деня на толерантността екип от ученици от различни етноси посети Общинска администрация – гр.Сунгурларе, Бюро по труда, банка, читалище, поща  и музей, с цел да разберат как да се държат добре на обществено място.  
•    Организиране и осъществяване на информационни кампании за овладяна етническа толерантност чрез настоящия действащ проект:
Проведоха се две  пресконференции – Първата беше въвеждаща за информиране на медиите и местните общности за целите и задачите на проекта, а втората на финала на проекта – за споделяне на добрите практики, опита и резултатите от проекта. На двете пресконференции бяха поканени представители на всички местни електронни и печатни медии, обществени организации, местни неформални лидери на етническите групи в общината.
Отпечатани бяха следните рекламни материали: рекламен плакат,брошура, рекламни химикали,тениски, вестник 2 издания , джобни календарчета  и информационни табели със знаци и/или лого на донорската организация по настоящата грантова схема.
Създаден бе  и уеб сайт на проекта: http://tolerantni.alle.bg/

Предстоящи събития

Последни новини

Достойно предст...

28 Април 2023

Призови места заеха: Първа възрастова група – 2 място - Александра Александрова Кабакова от 2 а клас, ръководител - Райна Банова. Втора въ...

Отново първенци...

28 Април 2023

Отново първенци! Отборът на СУ "Христо Ботев", гр. Сунгурларе с ръководител Красимир Динчев, завоюва първото място на Областния к...

Нова учебна год...

15 Септември 2021

Вълнение и радост са спътниците при посрещането на всяка нова учебна година. Първокласниците, петокласниците и осмокласниците тържествено от...

Завършилите пре...

17 Август 2021

Завършилите през 2020-2021 година средното си образование сами внасят здравните си осигуровки за своя сметка до започване на работа или обуч...

Финансова подкр...

06 Август 2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства; чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат ...

Случайна снимка


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.