СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca XL 

От учебната 2011/2012 година в СОУ „Христо Ботев” - гр. Сунгурларе се реализира  Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът ще продължи до октомври 2014, като чрез него са формирани 12 полуинтернатни групи, които включват 305 ученици от I до VII клас. Осигурени са 12 високо квалифицирани възпитатели, гарантиращи качеството на самоподготовка. Организацията на часовете в ПИГ включва режимни моменти: обяд, организиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси. Напълно оборудвани с учебни маси, столове, шкафове, гардеробчета, дивани са 6 учебни кабинета, осигурени са материали и спортни пособия за дейностите по проекта и столово хранене на учениците. Целодневната организация на учебния процес насърчава творческите способности и умения на учениците, създава положителни нагласи за учене и намалява риска от ранно отпадане от училище.

cc22Проект BG051PO001-3.1.06_3Проект BG051PO001-3.1.06_1Проект BG051PO001-3.1.06_7Проект BG051PO001-3.1.06_8

Повече снимки в галерия

 

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static