СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Ръководство на СУ "Христо Ботев" гр.Сунгурларе

Директор: Николай Русевrusev

Образователна степен: Магистър

Специалност: Химия, физика, информатика и информационни технологии

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

o Удостоверение за „Етикет и протокол PR – кампания";

o Удостоверение за завършен курс „Системата на делегираните бюджети в образованието" ;

o Удостоверение за професионална квалификация „Учител ИТ 5-8 клас";

o Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни умения за Учители по биология и ЗО и химия и ООС";

o Сертификат за успешно завършено обучение „Умения за писане и управление на проекти" І част;

o Сертификат за обучение по „Управление на училището ІІ модул" 2 бр.

o Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;

o Удостоверение за професионална квалификация – компютърна грамотност;

o Удостоверение за завършен курс за провеждане на периодично обучение и инструктаж на обучение ЗБУТ;

o Сертификат за обучение по „Управление на училището" модули: „Бюджет", „Проекти" и „Психология на управлението";

o Удостоверение за завършено обучение „Маркетинг, реклама и РR на успешното училище";

o Удостоверение за завършено обучение „Ефективно провеждане на работни срещи и съвещания";

o Сертификат за обучение по „Делегирани бюджети"

o Курс организаран от Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище", „Управление на дисциплината в клас" и „Уравление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност" – сертификат;

o Обучение „Подходи и методи за работа в мултикултурна среда" по проект „Толерантни в разнообразието" към ЦОИДУЕМ;

o Обучение „Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда" –сдружение „Равновесие", гр. Бургас

o Обучение „Организационна култура в екип" – Сертификат издаден съвместно с Международната академия BZM-Берлин и ММ Грууп-София

o Курс на тема „Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците"

ПКС: V

Награди:

o Вимпел на РИО Бургас

o Плакет от Община Сунгурларе

Контакти:

Служебен телефон: 0888867989

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 


 

Заместник директор по учебната част
Име: Венцеслава Димитрова Додева Венцеслава Димитрова Додева

Образователна степен:Магистър

Специалност:Биология и химия

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

o Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата за V – VIII клас

o Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

o Модул „Физика" за учебния предмет в V клас Човекът и природата

o Модул „Физика" за учебния предмет в VI клас Човекът и природата

o Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

o Формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП

o Обучение по здравословни и безопасни условия на труд – II ниво

o Обучение по програма за развитие на човешките ресурси. Проект „Обучение на потенциални бенефициенти на Структурните и Кохезионния фонд в усвояване на фондовете на ЕС предоставяни на България в периода 2007 – 2013 година"

o Офис приложения и интернет

o Обучение за работа с нормативно-правни документи и за електронно управление на административната и финансовата дейност в образователните институции по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети

o Обучение за работа с делегирани бюджети по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети

o Умения за писане и управление на проекти

o Обучение „Директорска правоспособност" по Проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието" схема BG 051РО001/3.1-02 по ОП „Развитие на човешките ресурси"

o Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП I – VIII клас и детската градина

o Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда

o Създаване на портфолио на ученика. Портфолио на учителя

o Организационна култура в екип

o Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

o Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците

o Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

o Обучение по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти" – „Обучение на педагогически специалисти за формиране на базови управленски компетентности"

o Курс организаран от Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище", „Управление на дисциплината в клас" и „Уравление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност" – сертификат;

ПКС: II

Контакти:

Служебен телефон: 0882597499

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Заместник директор по учебната част
Име:Росица Танева ГеоргиеваРосица Танева Георгиева

Образователна степан: Висше магистър

 

Специалност: Начална училищна педагогика

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

Образование и обучение

o Обучение на педагогическите специалисти /помощник-директори/ за формиране на базови управленски компетентности;

o Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците;

o Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда. Работа с деца билингви;

o Технология на създаване на училищно и учителско портфолио;

o Превенция на насилието в училище. Управление на дисциплината в клас;

o Превенция на отпадането от училище. Взаимодействието: семейство - училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес;

o Умения за писане и управление на проекти;

o Здравословни и безопасни условия на труд;

o Основни предмети/застъпени професионални умения Периодичен инструктаж, спазване на ЗБУТ, работа в комисии;

o Работа с компютри и ИТ за I-IV клас;

o Базови и специфични компютърни умения на учители в начален курс;

o Професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата.

ПКС: ІІ

Контакти:

Служебен телефон: 0884503425

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Заместник директор АСД: инж. Жеко Славов

СлавовОбразователна степен: Магистър

Специалност:офицер от РТВ – военен инженер по РЛС

Гражданска специалност :радио и телевизионна техника

Квалификация : Радиоинженер

Специалност: Счетоводство и контрол

Образователна степен: Магистър

Професионална квалификация : Магистър по Икономика

Следдипломна квалификация – Учител по Математика и информатика

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;

Сертификат за завършен курс на обучение по Теле комуникация системи

Контакти:

Служебен телефон: 0877879996

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

 

 

Образователна степен:Магистър
Специалност:Биология и химия

 

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

 

o    Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата за V – VIII клас

o    Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

o    Модул „Физика” за учебния предмет в V клас Човекът и природата

o    Модул „Физика” за учебния предмет в VI клас Човекът и природата

o    Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

o    Формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП

o    Обучение по здравословни и безопасни условия на труд – II ниво

o    Обучение по програма за развитие на човешките ресурси. Проект „Обучение на потенциални бенефициенти на Структурните и Кохезионния фонд в усвояване на фондовете на ЕС предоставяни на България в периода 2007 – 2013 година”

o    Офис приложения и интернет

o    Обучение за работа с нормативно-правни документи и за електронно управление на административната и финансовата дейност в образователните институции по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети

o    Обучение за работа с делегирани бюджети по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети

o    Умения за писане и управление на проекти

o    Обучение „Директорска правоспособност” по Проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” схема BG 051РО001/3.1-02 по ОП „Развитие на човешките ресурси”

o    Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП I – VIII клас и детската градина

o    Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда

o    Създаване на портфолио на ученика. Портфолио на учителя

o    Организационна култура в екип

o    Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за  здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение  и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

o    Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците

o    Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за  здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение  и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

o    Обучение по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” – „Обучение на педагогически специалисти за формиране на базови управленски компетентности”

o    Курс организаран от  Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище“, „Управление на дисциплината в клас“ и „Уравление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност“ – сертификат;

ПКС: II
Контакти:
Служебен телефон: 0882597499
e-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предстоящи събития

Последни новини

Площадки за обу...

19 Октомври 2020

Благодарение на общите усилия на учители и ученици е изградена площадка за обучение по БДП по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА...

Информация - CO...

23 Септември 2020

Уважаеми родители,за периода 15.09.-18.09.2020 г. в училището няма болни, нито лица със симптоми на COVID-19.Информация ще получавате все...

Първият учебен ...

15 Септември 2020

Първият учебен ден на новата 2020/2021 учебна година протече в нетрадиционен формат....

Графици на изпи...

28 Август 2020

График на изпитите от септемврийска сесия -самостоятелна форма на обучение 2019-2020 учебна година (/images/Grafitsi_2019_2020/%D0%93%D1%...


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static